duże góra_baner.jpg

Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie

Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie położony jest w gminie Grudziądz, powiecie grudziądzkim, województwie kujawsko-pomorskim. Zakład o powierzchni 13,455 ha, zlokalizowany jest poza miastem, w odległości około 15 km na północ od centrum Grudziądza, na gruntach dawnego poligonu wojskowego

Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie znajduje się w znacznej odległości od najbliższej zabudowy mieszkalnej tj.:

- 1200-1500 m na południe od najbliższej zwartej zabudowy,

- 250 m na południe od pojedynczej zabudowy zagrodowej.

Aby realizować podstawowe zasady i cele Unii Europejskiej w zakresie polityki ochrony środowiska zakład został zmodernizowany w latach 2009 – 2014 w ramach realizacji Projektu pn. „Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza”. Projekt został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w wysokości ok. 35,2 mln PLN.

3-3.jpg Sk%C5%82adowisko%2064.jpg IMG_3173.JPG

Zespół instalacji stanowiących Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie obejmuje:

  •         składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,
  •         instalacja do mechanicznego przetwarzania odpadów (sortownia) o przepustowości 40 000 Mg/rok (przy pracy I zmianowej),
  •         instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów (procesy biologicznej stabilizacji) o wydajności 20 000 Mg/rok,
  •         instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów (kompostowanie odpadów organicznych, w tym zielonych) o wydajności 6 000 Mg/rok.

Podstawową działalnością Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie jest unieszkodliwianie odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz przyjmowanie
i przetwarzanie odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów ulegających biodegradacji oraz surowców wtórnych i pozyskanych na drodze selektywnej zbiórki.

W 2015 r. Zakład uzyskał status Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) co oznacza, iż charakteryzuje się mocą przerobową wystarczającą do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120 tys. mieszkańców, spełnia wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii zapewniający mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielenie
z nich frakcji odpadów nadających się do odzysku oraz przetwarzanie odpadów zielonych.