Zakład  Gospodarki  Odpadami  w  Zakurzewie  położony  jest w gminie Grudziądz,  powiecie grudziądzkim, województwie kujawsko-pomorskim.  Zakład zlokalizowany jest poza miastem,  w odległości  około  15 km  na  północ od  centrum  Grudziądza,  na  gruntach  dawnego  poligonu  wojskowego.  Zakład  Gospodarki  Odpadami  w  Zakurzewie  znajduje  się  w  znacznej odległości od najbliższej zabudowy mieszkalnej tj.:

- 1200-1500 m na południe od najbliższej zwartej zabudowy,

- 250 m na południe od pojedynczej zabudowy zagrodowej.

Aby  realizować  podstawowe  zasady   i  cele  Unii  Europejskiej  w  zakresie  polityki  ochrony  środowiska   zakład  został  zmodernizowany  w  latach  2009  –  2014 w  ramach  realizacji  Projektu  pn.  „Modernizacja  Składowiska  Odpadów w Zakurzewie  koło  Grudziądza”.  Projekt  został  współfinansowany  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach Regionalnego  Programu  Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w wysokości ok. 35,2 mln PLN.

W 2020 roku z kolei zakończono Projekt pn.: „Modernizacja instalacji do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów poprzez dostawę i montaż instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Zakurzewie gm. Grudziądz”który został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 oraz ze środków Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni sp. z o.o. w Grudziądzu.

Zespół instalacji stanowiących Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie obejmuje:

 • składowisko  odpadów  innych  niż  niebezpieczne  i  obojętne,

 • instalację  do  mechanicznego  przetwarzania  odpadów  ( sortownia )  o  przepustowości  40 000 Mg/rok ( przy  pracy  I  zmianowej ),

 • instalację do mechanicznego przetwarzania odpadów (doczyszczanie odpadów) o przepustowości 25 000 Mg/rok

 • instalację do biologicznego przetwarzania odpadów (procesy biologicznej stabilizacji) o wydajności 20 000 Mg/rok,

 • instalację  do  biologicznego  przetwarzania  odpadów  (kompostowanie  odpadów  organicznych,  w  tym  zielonych)  o  wydajności 17 500 Mg/rok.

Do zakładu trafiają następujące główne strumienie odpadów :

 • odpady komunalne zmieszane,
 • odpady komunalne zbierane selektywnie u źródła ich powstawania,
 • zmiotki i kosze uliczne,
 • odpady z terenów zielonych,
 • odpady budowlane,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • odpady organiczne pochodzące z:

- rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności,

- przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury,

 • odpady z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych,
 • odpady nieujęte w innych grupach (z grupy 16 wg katalogu odpadów).

Układ technologiczny zakładu umożliwia prowadzenie następujących procesów:

 • mechaniczne i ręczne sortowanie zmieszanych odpadów komunalnych,
 • mechaniczne i ręczne sortowanie odpadów z selektywnej zbiórki,
 • kompostowanie odpadów organicznych lub/i zielonych z selektywnej zbiórki,
 • biologiczne przetwarzanie frakcji <80 mm odpadów wydzielonej na sicie ze zmieszanych odpadów komunalnych,
 • składowanie odpadów innych niż niebezpieczne, w tym odpadów nieprzetworzonych oraz odpadów balastowych po procesach mechanicznego i biologicznego przetwarzania,
 • odzysk odpadów na składowisku (budowa skarp, warstw izolacyjnych, dróg technologicznych, okrywa rekultywacyjna),
 • selektywne gromadzenie wysegregowanych odpadów niebezpiecznych (zbieranie odpadów).

Informujemy, iż udział środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny w cenie za przyjęcie odpadów do składowania wynosi  12,58 zł netto/1Mg.  Powyższe  zamieszcza  się  zgodnie  z  art. 137  ust. 6  Ustawy  z  dnia 14 grudnia  2012 r. o odpadach ( t.j.  Dz.U. z 2022 r. poz.699 ze zm.)

Zakład czynny:

poniedziałek-piątek

w godz. 7:00-17:00

sobota w godz. 9:00-13:00

tel. 56 46 81 300
wewn. 2 - kontakt w sprawie odbioru odpadów
wewn. 3 - przyjęcie odpadów do ZGO
wewn. 4 - centrum edukacji ekologicznej