PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – SKLEP INTERNETOWY

Drogi Użytkowniku informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych są Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o., adres: 86-300 Grudziądz, ul. Mickiewicza 28/30, zwane dalej Spółką.
 2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się na adres: iodo@mwio.pl, tel. kontaktowy: +48 564504918.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe osób, które za pośrednictwem sklepu internetowego dokonują zamówień oferowanych przez Spółkę produktów.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji złożonego za pośrednictwem sklepu internetowego zamówienia. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełniania zobowiązań umownych w przypadku złożenia zamówienia na produkty Spółki.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora określonego powyżej.
 6. Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania.
 7. Dane osobowe przechowywane będą przez okres wykonywania umowy sprzedaży oraz przez okres konieczny w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na obowiązek przechowywania danych osobowych wynikający z przepisów prawa, lub inne ważne względy interesu publicznego a po tym okresie przez okres wymagany przepisami o archiwizacji .
 8. Podanie Spółce danych osobowych jest obowiązkowe oraz niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).
 10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 11. Dane osobowe mogą być przekazywane m. in.: podmiotom sprawującym nadzór właścicielski, podmiotom świadczącym usługi IT, operatorom pocztowym i firmom kurierskim, bankom, firmom windykacyjnym, podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi prawnicze, audytorskie, doradcze/konsultingowe.

Administrator zastrzega sobie prawo przekazania wybranych informacji właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Przeglądarka internetowa a pliki cookies

Ta witryna internetowa wykorzystuje technologię plików cookies (tzw. "ciasteczek"). W tym przypadku, cookies przechowuje informację o unikalnym identyfikatorze sesji. Innymi słowy, sprawdza czy użytkownik przeglądający stronę, jest zalogowany do serwisu. "Ciasteczka" nie przechowują danych prywatnych dotyczących użytkownika, takich jak: imię, nazwisko, hasło, lokalizacja lub adres IP.

Każda przeglądarka internetowa umożliwia zarządzanie sposobem korzystania z plików cookies poprzez modyfikację jej ustawień. Wprowadzenie zmian jest bardzo proste, ale pamiętaj, że jeśli wyłączysz lub ograniczysz obsługę plików cookies niektóre z funkcjonalności naszej strony internetowej mogą być dla Ciebie niedostępne. W każdej chwili możesz przywrócić obsługę cookies.